Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LIV Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 23.02.2023 r.

17.02.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)     stwierdzenie prawomocności obrad,

2)     przedstawienie porządku obrad,

3)     przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Informacja Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie w kwestii przedstawienia nowych form służby wojskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) skargi na Wójta Gminy Łapanów;

2) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki;

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów na rok 2023;

4) zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;

5) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

6) przystąpienia Gminy Łapanów do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

5)  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 r. oraz informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

6) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

7) Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów.

8) Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

9) Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

10) Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

11) Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

12) Wolne wnioski i informacje.

13) Zamknięcie obrad Sesji.

 

Celina Jacewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce