Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

W czwartek Sesja Rady Gminy Łapanów

23.03.2020 - Mirosław Drożdż

26 marca (czwartek) 2020 r. o godz. 16:00 w sali narad Centrum Kultury Gminy Łapanów odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Łapanów.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 prosimy mieszkańców, aby nie uczestniczyli w obradach sesji.

Link do transmisji

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.    Sprawozdania Komisji Rady.

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ ustalenia zaleceń i kierunków  działań dla Wójta Gminy Łapanów,

2/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2020 rok ustalonym uchwałą Nr KI-413/97/20 z dnia 26 lutego 2020r.

3/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów,

4/ zmiany Uchwały Budżetowej,

5/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,

6/ zmiany numeru porządkowego adresu Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie,

7/ zmiany uchwały Nr XL/232/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Łapanów,

8/ określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Zbydniów,

9/ zmiany uchwały nr XLVII/265/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łapanów na lata 2018 – 2021,

10/ nadania nazwy dla mostu,

11/ nadania nazwy dla ronda,

12/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2020 roku,

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2019.

5. Sprawozdanie z realizacji ”Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

6. Informacja o jednorazowym dodatku uzupełniającym dla nauczycieli za rok 2019 oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 2019 r. dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapanów.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce