Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Darmowe porady prawne

02.01.2020 - Mirosław Drożdż

SYSTEM DARMOWEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO
[zmiany od 1 stycznia 2020 roku]

 

 

System darmowego poradnictwa na terenie powiatu bocheńskiego obejmuje
– nieodpłatną pomoc prawną
– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
– nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie każdej dziedziny prawa.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA:
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

DLA KOGO?
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji, istnieje możliwość rezerwacji wizyty za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: porady.prawne@powiat.bochnia.pl. Ponadto w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni istnieje możliwość skorzystania z porady przy udziale tłumacza języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w trakcie rejestracji).
Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, umożliwiono uzyskanie porady telefonicznej (jeśli zakres porady umożliwi taki sposób komunikacji) lub w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

JAK?
– ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 14 615 37 92
– zgłoś się w wyznaczonym terminie do wybranego podczas rejestracji punktu
– wypełnij oświadczenie
– uzyskaj poradę
– wypełnij kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady
– anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.
Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych lub obywatelskich bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady.

GDZIE I KIEDY?
W 2020 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu bocheńskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Bochni
pok. nr 4 ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia; poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30

Urząd Gminy Lipnica Murowana; pok. Nr 2; 32-724 Lipnica Murowana 19;
poniedziałek: 8:00 – 12:00

Urząd Gminy Łapanów; pok. Nr 4; 32-740 Łapanów 34; wtorek: 8:00 – 12:00

Urząd Gminy Trzciana; pok. Nr 5; 32-733 Trzciana 302; środa: 8:00 – 12:00

Urząd Gminy Żegocina; pok. Nr 21; 32-731 Żegocina 316; czwartek: 8:00 – 12:00

Urząd Gminy Lipnica Murowana; pok. Nr 2; 32-724 Lipnica Murowana 19;
piątek: 9:00 – 13:00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Urząd Gminy Drwinia; pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1 (dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się); 32-709 Drwinia 57;
poniedziałek: 13:00 – 17:00;
wtorek: 12:00 – 16:00
środa: 14:00 – 18:00
czwartek: 9:00 – 13:00

Urząd Gminy Rzezawa
pok. Nr 9; ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa;
piątek: 8:00 – 12:00

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy, w szczególności: należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty.
Im więcej danych uzyskają osoby, które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.
___________________________________
*Przez inną osobę rozumie się osobę, która:
1) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce