Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Gminny Zakład Komunalny Kobylec 64A ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

28.09.2023 - Grzegorz Statek

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy: Gminny Zakład Komunalny  Kobylec 64A , 32-740 Łapanów

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu  6.10.2023 r. o godz. 10.00 w Gminny Zakład Komunalny , Kobylec 64A , 32-740 Łapanów

3.  Przedmiot przetargu publicznego:

Piaskarka zimowego utrzymania dróg typ B

Marka i typ : DAN-ROB , typ P1.D

Ilość – 1 szt.

Rok produkcji: 2012

Piaskarka używana była kilka lat temu  przez Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu

Dane uzupełniające:

Pojemność 12 LD 477-3 Lombardini

Silnik 12 LD 477-2 Lombardini

MOC 22,7 KM

Pojemność zas. mat. sypkich – 3,2 m3

Ładowność- 6 T

Szerokość Sypania:  2- 6 m

Gęstość posypywania: 5-200 g/m2

4. Ocena stanu technicznego, kwalifikacja do naprawy lub wymiany :

– weryfikacja mechanizmu rozbryzgowego

-silnik nie uruchamiany – do kontroli mechanicznej

– elementy mechanizmu taśmociągu surowca do sprawdzenia w warunkach warsztatowych

Cena wywoławcza pojazdu :

–  20.787,00 zł , słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset  osiemdziesiąt siedem  złotych brutto ( w tym 23% VAT).

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Piaskarkę można oglądać w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Kobylcu 64A

Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży są:

– Pan Adam Góral  – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego ,  tel. 693 064 903

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. :

– wadium  na piaskarkę DAN- ROP   wynosi : 2.080 ,00 zł słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych  00/100, które należy wpłacić na rachunek Gminny Zakład Komunalny ,  Kobylec 64A , 32-740 Łapanów, nazwa banku : Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie  Oddział w Łapanowie  nr rachunku :  71 8591 0007 0120 0370 0365 0001  najpóźniej do dnia  4.10.2023 r. ( liczy się data wpływu wadium na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego ). Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

2) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

– Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

– dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do  Gminnego Zakładu Komunalnego , Kobylec 64A ,  32-740 Łapanów , dziennik podawczy, do dnia  6.10.2023 r. do godz. 9.00 z dopiskiem na kopercie ; „ Oferta na zakup piaskarki DAN- ROB nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 6.10.2023 r.”

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Informacje dodatkowe

Wpłata wadium oznacza przyjęcie i akceptację warunków udziału w przetargu opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch  Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Sprzedający  zawrze z Nabywcą umowę kupna- sprzedaży na piśmie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w umowie , nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek wskazany w umowie sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie do 7 dni  odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez  Nabywcę, zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi,  w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny uchyli się od  zawarcia umowy sprzedaży.

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego Pan Adam Góral tel.  693 064 903.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

Adam Góral

Kobylec , dnia 28 września 2023 r.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce