Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

INFORMACJA – STYPENDIUM SZKOLNE

22.08.2018 - Grzegorz Statek

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019
Termin składania wniosków:  od 1 do 17 września 2018 r.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2018/2019 będą przyznawane  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łapanów . Uprawnieni do stypendium szkolnego są uczniowie znajdujący  się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł . Kryterium dochodowe zapisane w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm., przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z wyżej wymienionych okoliczności. Termin składania wniosków:  od 1 do 17 września 2018 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września  do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać w Centrum Obsługi Oświaty pokój nr 7 budynku Urzędu Gminy Łapanów.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,  w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków  i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki na cele edukacyjne dla ucznia.
Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia faktur  i rozliczenia w Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie tych dokumentów.
W związku z tym należy gromadzić rachunki od 01 września 2018r. do rozliczenia stypendium w 2018 r. oraz do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.
Wydatki muszą odpowiadać celowi edukacyjnemu , np.:

 – całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/ wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;

 – pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; przede wszystkim na zakup: lektur szkolnych, podręczników, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, wyprawki szkolnej i przyborów szkolnych, opłat abonamentowych za Internet ( okres od września do czerwca) ,plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

 – całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
W związku z tym należy gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium  w 2018 r. oraz do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany  raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż  2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego przy zachowaniu rozsądnej oceny sytuacji nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, pożar lub wypadek , w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia, śmierć rodziców lub opiekunów prawnych oraz konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny).
Informacje dotyczące przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego udzielne są w Centrum Obsługi Oświaty Łapanów, pokój nr 7 budynku Urzędu Gminy.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych stypendia szkolne – zasiłek szkolny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych jest Kierownik Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie,  na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa, adres: 32 – 740 Łapanów 34, tel. 14  684 85 35, e-mail: zeas@lapanow.pl
2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie z siedzibą: 32 – 740 Łapanów 34, e-mail: informatycy@lapanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są:
– na podstawie art.9 ust. 2 lit. b) RODO – do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
5. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego i wydania w tej sprawie właściwej decyzji administracyjnej.
6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 z p.zm.).
7. Odbiorcami Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
8. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9.  W odniesieniu do Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka,
– na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Państwa dziecka  danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji wniosku.
12. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych.

Łapanów: 21 sierpnia 2018r.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce