Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Kolejna dotacja dla gminy Łapanów na zadania wodno-kanalizacyjne

09.12.2020 - Mirosław Drożdż

Gmina Łapanów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych dotację w kwocie 1,5 mln zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łapanów”. Wcześniej na w/w zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 1 914 347 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zakres przewidzianych w projekcie prac wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, przebudowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa. Rozbudowa ujęcia wody ma na celu zapewnienie poprawy jakości wody uzdatnionej poprzez uzupełnienie istniejącego układu technologicznego stacji o procesy wpływające na poprawę jakości wody uzdatnionej oraz jej smaku (pompy główne, pompy filtracyjne, pompy płuczne, węzeł flokulacji i koagulacji, złoża filtracyjne filtrów). Ponadto projekt przewiduje m.in.:

– zwiększenie maksymalnej ilości produkowanej wody do 2600 m3/dobę,

– automatyczne i ręczne sterowanie procesem produkcji wody z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne w przypadku awarii oraz powiadamianiem telefonicznym o zaistniałej awarii,

– monitoring procesów (przepływów, ciśnień i parametrów fizykochemicznych mętności, ph itp.),

– rozbudowę węzła pompowego pokoagulacyjnego,

– rozbudowę istniejącego zbiornika wody na terenie stacji o drugi zbiornik o pojemności 300 m3.

Całość zadania, które niewątpliwie przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym do poprawy jakości wody pitnej na terenie gminy Łapanów, szacowana jest na kwotę 4,2 mln zł.

Harmonogram prac w związku z w/w dofinansowaniami jest następujący:

I etap (do 30.06.2021) – przygotowanie projektu na przebudowę ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków w Chrostowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń

II etap (01.07.2021 – 30.04.2022) – wykonywanie prac

Zakończenie prac przewidziane jest na 30.04.2022 r.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce