Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat

14.06.2022 - Mirosław Drożdż

Urząd Gminy Łapanów przypomina mieszkańcom o ciążącym na nich obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg publicznych. Wiąże się z tym również konieczność czyszczenia przepustów pod zjazdami.

Powyższy obowiązek wynika z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) zgodnie z którym: „utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia. Zarządcy dróg udrożniają rowy, ale w niektórych miejscach odwodnienie nie jest w pełni sprawne przez zapchane przepusty. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie się przepustów. Przypominamy, że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.

W związku z powyższym prosimy właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to na uniknięcie piętrzenia się spływającej wody, rozmycia korony drogi oraz podtopienia terenów przyległych.

Jednocześnie informujemy, że niewywiązywanie się z ww. obowiązku na podstawie art. 102 Kodeksu wykroczeń (Dz. U z 2021 r. poz. 2008 z późn. zm.) skutkować może wymierzeniem kary do 1000 zł.

Ponadto zieleń rosnąca przy drogach nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. W związku z powyższym właściciele działek, zlokalizowanych przy działkach drogowych proszeni są o przycięcie, a w przypadku ograniczenia widoczności lub przejazdu o usunięcie traw, krzewów czy zwisających nad drogami gałęzi drzew.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce