Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie 119, Gmina ŁAPANÓW

22.07.2020 - Mirosław Drożdż

Zarządzenie Nr 252/2020
Wójta Gminy Łapanów

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie 119, Gmina ŁAPANÓW.

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w zw. z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910), art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713)  oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1.  Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnawie nr 119,  32 – 741 Tarnawa.

2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora stanowi załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

  § 2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapanów,
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Łapanowie Nr 34,
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

   § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Centrum Obsługi Oświaty w Łapanowie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1790781,zarzadzenie-wojta-gminy-lapanow-z-dnia-10-lipca-2020r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-kandydata-na-.html

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce