Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów

17.03.2020 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów na podstawie art.11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2019 r.  poz.1282 z późn. zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów 1 etat

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,

2. dobra znajomość zagadnień określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

3. znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarki komunalnej,  o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Referent,

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. minimum 3 letni staż pracy w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej

/świadectwo pracy,   zaświadczenie/,

8. doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli,

9. nieposzlakowana opinia,

10. prawo jazdy kat. B

II.  Wymagania dodatkowe:

1. znajomość aktów prawnych dotyczących przepisów ustawy  o pracownikach samorządowych,

kodeksu postępowania  administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ochrony danych

osobowych, dostępie do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż.

2. obsługa komputera,

3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, kultura osobista,

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przeprowadzanie kontroli palenisk domowych oraz palenisk na terenie nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów,
Kontrola opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych oraz wywozu osadów z oczyszczalni przydomowych
Współtworzenie gminnej strategii służącej poprawie jakości powietrza oraz planu gospodarki niskoemisyjnej,
Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych.
Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie.
Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację.
Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku,
Prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła.
Zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie.
Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza,
Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownictwo Urzędu.

IV.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łapanów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

V. Warunki pracy na stanowisku pracy

Praca w biurze i terenie  w wymiarze 1 etatu. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Łapanów.  Wewnątrz budynku brak wind. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI.  Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.  życiorys (CV),

2. list motywacyjny- uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

3. kserokopie świadectw pracy,

4. kserokopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń  potwierdzających wykształcenie,

5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że ma pełną zdolność do czynności  prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7. referencje,

8. kwestionariusz osobowy,

9. kserokopia prawa jazdy,

10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

11. podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

12.dokument aplikacyjny CV powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji przez Wójta Gminy Łapanów 32-740 Łapanów 34, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),

VII. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  Łapanów na Dzienniku Podawczym pok. nr 5  lub pocztą na adres Urzędu Gminy  32-740 Łapanów 34 z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów” – w terminie do dnia  31 marca 2020 r.

Informacji na temat konkursu udziela  Sekretarz Gminy – tel.14/6848531

VIII.  Informacje dodatkowe:

1. O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie,

2. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone,

3. Dokumenty  osoby, która zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym  zostaną dołączone do jej akt osobowych,

4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów,

5. Wójt Gminy Łapanów zastrzega sobie prawo: odwołania naboru bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

 

 

 

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce