Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OBWIESZCZENIE

19.07.2019 - Grzegorz Statek

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW

        Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym ponownie zwracam się do mieszkańców gminy, którzy dotąd nie zgłosili szamba lub oczyszczalni przydomowej na swoich nieruchomościach o wypełnienie druku zgłoszenia
posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Łapanów w terminie do 30 września 2019 roku.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 16) oraz na stronie internetowej gminy w zakładce „Druki do pobrania”.
Wypełnione druki proszę składać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Łapanów, pocztą na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@lapanow.pl.
Przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Jednocześnie informuję, że przeprowadzane będą przez powołaną do tego celu komisję kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie kontroli dokonana będzie ocena stanu technicznego zbiornika, kontrola jego szczelności, stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łapanów oraz kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników i wywozu osadów z oczyszczalni przydomowych.
Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5000 zł.

ZGŁOSZENIE OGRZEWANIA BUDYNKÓW

         W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla małopolski uchwałą Nr XXXII/451/17, gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli budynków o wypełnienie   ankiety dot. ogrzewania.  Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 16) oraz na stronie internetowej gminy w zakładce „Druki do pobrania”.
Wypełnione ankiety proszę składać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Łapanów, pocztą na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@lapanow.pl. w terminie do 30 września 2019 roku.

ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I DRENAŻOWYCH DO GMINNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

         Informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.
W przypadku wprowadzania wód opadowych i roztopowych a także wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.
Mając powyższe na uwadze, wzywam właścicieli posesji podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej, z których wody opadowe i roztopowe a także wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Informuję, że Gminny Zakład Komunalny będzie przeprowadzał kontrole w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

OBOWIĄZEK BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ORAZ UTRZYMANIA ZJAZDÓW, USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GAŁĘZI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

       Informuję, że zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie lub wymiana przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji.
Ponadto przypominam o obowiązku usuwania drzew, krzewów i gałęzi zwisających nad drogami a stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W SIERPNIU

        Informuję, iż drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za 2019 przypada na miesiąc SIERPIEŃ.  Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia 2019 do 2 września 2019 w Urzędzie Gminy Łapanów pokój nr 2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie za zakup oleju napędowego za okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r. a także w przypadku posiadania bydła informację o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła za 2018 r.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:   100,00 zł x ilość ha użytków rolnych  oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku posiadania bydła)

Pieniądze wypłacane będą:
1 – 31 października 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Aby uzyskać cały zwrot podatku akcyzowego należy zgromadzić 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych oraz w przypadku posiadania bydła: 30 litrów oleju napędowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową w roku, zachowując przy tym właściwe terminy gromadzenia faktur i składania wniosków.
Stosowne zaświadczenie dokumentujące liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła należy uzyskać  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Bochni.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

        Informuję, iż 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do izb rolniczych. Na terenie naszej gminy wybory zostaną przeprowadzone w Domu Kultury w Łapanowie w godz. 8.00 – 18.00. Spośród czterech zgłoszonych kandydatów wybieramy dwóch delegatów do Małopolskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia izby, czyli możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów, mają wszyscy członkowie danej izby. Na mocy ustawy są nimi wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe. Zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu.

Wójt Gminy
Andrzej Śliwa

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce