Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie

08.04.2022 - Mirosław Drożdż

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) i uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Brzezowa, Cichawka, Grabie, Kobylec, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów”,

WÓJT GMINY ŁAPANÓW ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łapanów dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach:
Brzezowa, Cichawka, Grabie, Kobylec, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach: od 20 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów, pokój nr 15
(w dniach i w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego został sporządzony w granicach określonych na załącznikach graficznych do ww. Uchwały.

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Łapanów.

DYSKUSJA PUBLICZNA

nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nad prognozą oddziaływania na środowisko, odbędzie się dnia 20 maja 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Łapanów

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego może wnieść uwagi do tego projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łapanów na adres: Urząd Gminy Łapanów 32-740 Łapanów 34 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łapanów 32-740 Łapanów 34, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: EPUAP – 9453dupfki lub na adres: ug@lapanow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r.

Uwagi rozpatruje Wójt Gminy Łapanów
Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Nr 2016/679 informuję, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów, z siedzibą: 32-740 Łapanów 34 tel. 14 6134057 ug@lapanow.pl

2.    Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 14 6848512, iod@lapanow.pl

4.    Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uglapanow,m,112783,obowiazek-informacyjny-ado.html oraz w siedzibie Administratora.

 

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,2088156,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-prze.html

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce