Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

05.06.2017 - Agnieszka Wojcieszek
Unijne

W związku z tym, że w pierwszym naborze przeprowadzonym w dniach od 26.05.2017 r. do 02.06.2017 r. nie zgłosili się kandydaci wszystkich grup Komitetu Rewitalizacji, Wójt Gminy Łapanów zgodnie z ust. 2, pkt 4, zdanie 5 regulaminu, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXV/166/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza ponownie nabór członków do Komitetu Rewitalizacji tj.:

 1. 1 przedstawiciel każdego podobszaru rewitalizacji,
 2. 1 przedstawiciel podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
 3. 1 przedstawiciel mieszkańców Gminy Łapanów, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Łapanów.

Komitet Rewitalizacji Gminy Łapanów, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Łapanów w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Łapanów w drodze zarządzenia.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

 1. Komitet liczy 15 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
 2. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Łapanów, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
  1. 6 przedstawicieli Urzędu Gminy w Łapanowie i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy Łapanów, (nabór zakończony),
  2. 2 przedstawicieli Rady Gminy Łapanów wskazanych przez Radę Gminy Łapanów, (nabór zakończony),
  3. 1 przedstawiciel każdego podobszaru rewitalizacji,
  4. 1 przedstawiciel sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie Gminy Łapanów), (nabór zakończony),
  5. 1 przedstawiciel podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
  6. 1 przedstawiciel mieszkańców Gminy Łapanów, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Łapanów.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Wójta. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ŁAPANÓW NA LATA 2016-2023.
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego.
Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 05.06.2017 r. do 12.06.2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy (pokój nr 14), na stronie internetowej Gminy Łapanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łapanów.
Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, decyduje data wpływu do urzędu,
 2. Bezpośrednio do Urzędu Gminy Łapanów, dziennik podawczy w godzinach pracy tj. pn. 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niepodpisane
 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
 • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Łapanów i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Ogłoszenie

Formularz

Łapanów, dnia 05.06.2017 r.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce