Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS w Łapanowie

11.02.2021 - Mirosław Drożdż

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie ogłasza nabór na stanowisko – pracownik socjalny.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie zgodne  z art.116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (t.j Dz. U.  z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
c) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

2. obywatelstwo polskie;

3. nieposzlakowana opinia;

4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,ustawy o ochronie danych osobowych  innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

8. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
9. prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych (praca w terenie)

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1.świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków;

2. rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej,

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

3. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;

4. sporządzanie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze i rodziny wspierające;

5. udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy;

6. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

7. inicjowanie różnorodnych grup wsparcia i ruchów samopomocowych

8. prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi

specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk

społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;

9. realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar

przemocy w rodzinie;

10. udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny;
11. współpraca z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;
12. diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

13.    przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

14.    zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

15.    współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;

16.     opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach;

17.     udzielanie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny;

18.     prowadzenie ewidencji i rejestrów, rozliczanie środków finansowych;

19.     uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji

 

WYMAGANIA DODATKOWE

  • Umiejętność skutecznej komunikacji i kreatywność.
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy.
  • Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej /nie obowiązkowe/
  • Umiejętność pracy w zespole

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1.stanowisko pracy: pracownik socjalny;

2.miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie   , 32-740 Łapanów -36

3.zatrudnienie: na zastępstwo

4.pełny wymiar czasu pracy;

5.praca jednozmianowa;

6.bezpośredni kontakt z klientami;

7.praca w terenie i przy komputerze;

8.termin rozpoczęcia pracy: marzec/kwiecień 2021

 

WYMAGANE DOKUMENTY

List motywacyjny i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
Kwestionariusz osobowy (wzór załącznik nr 1).
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór załącznik nr 2)
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór załącznik nr 3).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (wzór załącznik nr 4).
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.
Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie, 32-740 Łapanów – 36 , z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”

w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godziny 14.00

Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz.1781) oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Bolak   tel. 14 685 39 04

Łapanów, dnia  10.02. 2021 r.

 

Załączniki

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021