Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

05.05.2021 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.)

OGŁASZA II (drugi)

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

I .     Położenie – obręb ewidencyjny Grabie gm. Łapanów

  1. Nr  dz. 60/3 o powierzchni 0,1500 ha  – grunt niezabudowany,
  2. Stan prawny  KW –  TR1O/00064398/4  (bez obciążeń),
  3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania– tereny mieszkalno-usługowe,
  4. Cena  wywoławcza nieruchomości –  44 250,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
  5. Forma zbywania – nieograniczony przetarg ustny.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 roku (wtorek)

o godzinie 10.00 –  w pokoju nr 18 (sala narad) – Urząd Gminy Łapanów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wymagane wadium w wysokości  2 500,00 zł (dwa  tysiące pięćset złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości określonej powyżej. Przy wpłacaniu  należy podać numer nieruchomości i jej położenie  najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021r.gotówką lub przelewem na konto:

nr  14 85910007 0120 0000 0026 0001  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Łapanów

–  okazanie  dowodu  wpłaty  wadium,

– w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
– w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania podczas postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienie przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Wójt Gminy Łapanów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łapanów pokój 15, lub telefonicznie ( 14) 684 85 25 lub 14 684 85 26 w godzinach od 8.00 do 15.00

Ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 18.02.2021r. dotyczący sprzedaży nieruchomości nr 60/3 o pow. 0,1500 ha.  położonej w obrębie ewidencyjnym Grabie gm. Łapanów,  zakończył się wynikiem negatywnym. Nie zgłosił się żaden nabywca.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce