Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY Łapanów dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023”

21.02.2017 - Agnieszka Wojcieszek

Wójt Gminy Łapanów zaprasza mieszkańców Gminy Łapanów do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023”.
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Łapanów
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 lutego 2017r. do dnia 23 marca 2017 r. / 30 dni /
W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Łapanów

 • Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.
 • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.
 • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 23 marca 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łapanowie pod adresem http://bip.malopolska.pl/uglapanow/Article/id,240555.html
 2. na stronie internetowej URZĘDU GMINY w Łapanowie pod adresem www.lapanow.pl;
 3. w siedzibie URZĘDU GMINY w Łapanowie, pokój nr 14

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów / zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i ocenę projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu, zbierania uwag ustnych.
  Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Łapanowie w dniu 02 marca 2017 r.o godz. 14.00
 2. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zrządzenia nr 119/2017, w terminie do dnia 23 marca 2017 r. i złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapanowie, pokój nr 5 lub przesłanie drogą meilową na adres: ug@lapanow.pl lub na adres URZĄD GMINY w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane formularze złożone:

  • z datą wpływu przed dniem 21.02.2017 r. i po dniu 23.03.2017 r.
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji ( z wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 

Formularz konsultacyjny

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce