Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY Łapanów dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów

04.04.2018 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Łapanów w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów.
Przedmiotem konsultacji jest zmiana obszaru zdegradowanego gminy Łapanów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie zmiany obszaru zdegradowanego gminy Łapanów. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 04.04.2018 r. do dnia 04.05.2018 r. w formie:

1)   spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającymi omówienie i oceny propozycji zmiany obszaru zdegradowanego, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Łapanowie w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00

2)   zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zrządzenia, w terminie do dnia 04 maja 2018 r.

3)   zbierania uwag ustnych,

Wypełnione formularze można dostarczyć:

drogą elektroniczna na adres: ug@lapanow.pl
drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34
bezpośrednio do sekretariatu Urząd Gminy w Łapanowie, pokój nr 5
Uwaga!
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie: z datą wpływu przed dniem 04.04.2018 r. i po dniu 04.05.2018 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji ( za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1436689,zarzadzenie-nr-1862018-wojta-gminy-lapanow-z-dnia-04-kwietnia-2018-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsu.html

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce