Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

02.10.2018 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1261 z późn.zm.), art.12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2180), § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania wody przekazanym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni  w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 27 września 2018 roku wpłynęło sprawozdanie z badań nr 1976/Z/2018 w ramach kontroli wewnętrznej – punkt poboru: Kran – Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 1976/Z/2018  próba pobrana została w dniu 14 września 2018r. w zakresie parametrów grupy A  obowiązującego rozporządzenia.

Wyniki wszystkich zbadanych parametrów odpowiadają wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Próba wody zbadana została w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa w ramach parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce