Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Program „Czyste powietrze”

15.05.2019 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy Łapanów informuje, że istnieje możliwość udzielenia pomocy mieszkańcom gminy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE. Pomoc w wypełnieniu wniosku będzie możliwa raz w tygodniu w środy w godzinach od 8.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Łapanowie (pok. 14). Podczas konsultacji uzyskają Państwo informacje dot. zasad udzielania dotacji, intensywności dofinansowania, wymogów technicznych, terminów naboru wniosków oraz przedsięwzięć, które będą uznane za kwalifikowane w ramach tego programu.

W tym celu wnioskodawca powinien przyjść na spotkanie z przygotowanymi informacjami, tzn.:
1. dane wnioskodawcy (Imię i nazwisko, PESEL, NIP, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego),  e-mail (potrzebny do założenia konta na portalu beneficjenta poprzez, który składa się wniosek)
2. informacje ogólne dotyczące budynku (adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy, rodzaj paliwa obecnie stosowanego do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej)
3. audyt energetyczny – jeżeli wnioskodawca posiada sporządzony dla budynku (nieobowiązkowy),
4. jeżeli wnioskodawca nie posiada audytu energetycznego, należy mieć wiedzę na temat kosztów wykonania bądź zakupów:
a) zakup i montaż nowego źródła ciepła,
b) wykonanie przyłącza na potrzeby źródła ciepła (jeżeli dotyczy),
c) zakup i montaż/modernizacja wewnętrznych instalacji CO, (jeżeli dotyczy),
d) docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych powyżej terenu (koszt + powierzchnia ocieplenia), (jeżeli dotyczy),
e) docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych poniżej terenu (koszt + powierzchnia ocieplenia), (jeżeli dotyczy),
f) ocieplenie dachu/stropodachu (koszt + powierzchnia ocieplenia), (jeżeli dotyczy),
g) ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym (koszt + powierzchnia ocieplenia), (jeżeli dotyczy),
h) ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną (koszt + powierzchnia ocieplenia), (jeżeli dotyczy),
i) ocieplenie podłogi na gruncie (koszt + powierzchnia ocieplenia), (jeżeli dotyczy),
j) ocieplenie ścian wewnętrznych (koszt + powierzchnia ocieplenia), (jeżeli dotyczy),
k) zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (planowane okna o współczynniku przenikania nie większym niż 0,90[W/m2K], koszt + powierzchnia okien), (jeżeli dotyczy),
l) zakup i wymiana drzwi zewnętrznych (planowane drzwi o współczynniku przenikania nie większym niż 1,30[W/m2K], koszt + powierzchnia drzwi),            (jeżeli dotyczy),
ł) zakup i montaż kolektorów słonecznych (jeżeli dotyczy, (rodzaj + liczba kolektorów)), (jeżeli dotyczy),
m) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (jeżeli dotyczy, (moc[kWp] + czy mikroinstalacja będzie podłączona do sieci dystrybucyjnej), (jeżeli dotyczy),
5. zeznanie podatkowe za 2018 r. (dotyczy dochodów opodatkowanych)
6. w przypadku wnioskodawców, których dochody są nieopodatkowane należy dostarczyć inny dokument potwierdzający otrzymywane dochody, (co należy do dochodów nieopodatkowanych, np: dochody z rolnictwa, alimenty na rzecz dzieci, renty strukturalne, kwoty otrzymane jako zwrot podatkowy na dzieci, zasiłek macierzyński itp. zgodnie z art. 3 pkt 1 lit.c ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Ważne: w związku z tym, że cały obszar gminy jest zgazyfikowany to z programu wynika, że: warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe (oprócz kotłów na biomasę), jest brak możliwości lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest wymiana źródła ciepła ogrzewania domu. Prace termomodernizacyjne dotyczą budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę przed i po 15 grudnia 2002 r. i następuje w nich wymiana kotła na paliwo stałe. Budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. i posiadają już kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania programu, tj. 5 klasy normy europejskiej nie mogą występować o dofinansowanie termomodernizacji.

Na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz zakup i montaż mikroinstalacji może być udzielona tylko pożyczka.


Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie się na konsultacje jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia dokumentacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, przez pracowników Urzędu Gminy Łapanów występujących w imieniu Administratora Danych Osobowych, tj. Wójta Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawców i dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 34.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w treści zgody, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) pracownicy Urzędu Gminy Łapanów
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w treści zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
– wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
–  prawo do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu a ich niepodanie realizację taką uniemożliwia.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 34 to: e-mail: iod@lapanow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce