Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Gmina Łapanów zrealizowała grant w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 1

W RAMACH  10 OSI PRIORYTETOWEJ WIEDZA I KOMPETENCJE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODDZIAŁANIE 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

Wartość grantu:  74 998,51 zł.

Projekt grantowy pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, realizowany przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu grantowego było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w czterech szkołach podstawowych, poprzez zakup przez organ prowadzący szkoły
sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca dla gminy wynosiła: 75 000 zł. Natomiast dla jednej szkoły wartość grantu nie mogła przekroczyć: 25 000 zł.

Na podstawie zawartej Umowy o powierzeniu Grantu pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a Gminą Łapanów, dokonano zakupu łącznie 28 szt. nowych laptopów.
Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł: 79 246,44 zł,
w tym: dotacja MTA w ramach grantu: 74 998,51 zł
i udział środków własnych: 4 247,93 zł.

Podjęcie decyzji o zwiększeniu zakupu laptopów o 4 szt. przy dofinansowaniu środkami własnymi podyktowane zostało potrzebą doposażenia w większą ilość sprzętu dla największej liczebnie pod względem uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie.

Sprzęt do nauki zdalnej został w miesiącu czerwcu 2021 r. przekazany do szkół podstawowych w ilości:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grabiu – 6 szt. laptopów,
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łapanowie – 10 szt. laptopów,
Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Sobolowie – 6 szt. laptopów,
Szkoła Podstawowa w Tarnawie – 6 szt. laptopów.
Przekazany sprzęt został oznaczony zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie informacji i promocji zadania wraz z plakatem informacyjnym w formacie A3.

Laptopy spełniają wymagania rekomendowane przez Grantodawcę projektu.

Sprzęt pozostanie w szkołach podstawowych i będzie wykorzystywany do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Umożliwi on większej grupie uczniów zdalne łączenie się z lekcjami prowadzonymi na żywo przez nauczycieli oraz indywidualne angażowanie się w czasie rzeczywistym na zajęciach dydaktycznych.

Powrót