Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

„Nowa wyzwania” – aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Łapanów

Gmina Łapanów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie od stycznia 2021 roku realizować będzie nowy projekt pn. „Nowa wyzwania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 skierowany do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego na lata 2014-2020 w wysokości 772 580,00zł

Projekt realizowany będzie przez 3 lata  (od 01.01.2021-30.06.2023 r.)  i  zakłada uczestnictwo 60 osób. W ramach projektu zostanie powołany specjalny zespół specjalistów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) identyfikujący indywidualne potrzebyi predyspozycje uczestników projektu.

W oparciu o przygotowaną indywidualną diagnozę uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnego poradnictwa
i treningów psychologicznych i psychospołecznych, wsparcia terapeuty uzależnień, narzędzi
i metod służących aktywizacji społecznej i zawodowej, wsparcia o charakterze zdrowotnym – zajęć rehabilitacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach wsparcia w formie mediacji, terapii rodzinnej, poradnictwa rodzinnego.

W ramach aktywizacji zawodowej projekt przewiduje również: staże, praktyki zawodowe, wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, zatrudnienie wspierane, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także doradztwo zawodowe.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci będą również wsparciem pracowników socjalnych

Powrót