Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce

Projekt pn. „Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W dniu 21 grudnia 2011 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce„. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem ogólnodostępnej świetlicy wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym (roboty budowlane wykończeniowe, instalacja wod-kan., gazowa, c.o., elektryczne, zagospodarowanie terenu). Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie standard życia mieszkańców, turystów oraz wczasowiczów gminy. Realizacja projektu wpływać będzie na poprawę jakości życia, pozwoli w większym stopniu zaspokoić potrzeby bytowe, społeczne, kulturowe mieszkańców oraz pozwoli promować samą wieś. Powstała w wyniku realizacji projektu świetlica stworzy korzystne warunki do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych. W ten sposób wybudowany obiekt stanowił będzie element integracji społeczności lokalnej.

W marcu 2012 r. rozpoczęły się prace budowlane przy budynku świetlicy w Cichawce. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Usługi Ogólno-Budowlane – Józef Majerski z Bochni.

Przebieg prac:

W dniu 10 sierpnia 2012 r. zakończyła się realizacja zadania p.n. „Roboty wykończeniowe budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cichawce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt budowy świetlicy wyniósł 356 878,74 zł. Wkład własny gminy to 206 878,74 zł.

 

Powrót