Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylec, Gmina Łapanów

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie lipiec-wrzesień 2006 r.

W lipcu ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapanowie. To nie tylko największa inwestycja realizowana w tym roku. To także najdroższe zadanie ostatnich kilku lat. Na przebudowę oczyszczalni gmina potrzebuje 2 433 017,00 złotych. Modernizacja polegać będzie na dobudowie drugiego reaktora i budowie podczyszczalni co spowoduje możliwość podłączenia kolejnych gospodarstw. Prace budowlano-instalacyjne zostały tak zaplanowane, aby mogły być realizowane również w okresie zimowym i aby przebudowa mogła zakończyć się już w połowie przyszłego roku.

 

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Łapanów w miejscowości Kobylec została zaprojektowana dla stanu docelowego. Pracować będzie w oparciu o ciąg istniejący oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz nowy, dobudowywany ciąg podczyszczania wydzielonych ścieków z zakładów przemysłu spożywczego, wykorzystując nowy bioreaktor typu BIO-PAK. Do projektowanej oczyszczalni doprowadzane będą ścieki komunalne i z zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego zlokalizowanych w Kobylcu i Lubomierzu. Obiekty nowe nawiązują do istniejących obiektów kubaturowych, rozwiązań drogowych, sieci zewnętrznych i całej istniejącej infrastruktury technicznej oczyszczalni.

Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, obsługującej miejscowości w obrębie gminy Łapanów, wraz ze znajdującymi się na terenie gminy zakładami przemysłu spożywczego. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 622 m3/dobę, zaś maksymalna dobowa 750 m3/dobę. Obecna nominalna przepustowość oczyszczalni wynosi 315 m3/dobę. W roku 2004 oczyszczalnia osiągnęła średnią przepustowość ok. 180 m3/dobę i jest przeciążona ładunkiem BZT5 o około 30%. Z tego względu projekt przewiduje podczyszczanie ścieków przemysłowych.

 

Cały obszar gminy Łapanów znajduje się w strefie ochrony wód podziemnych obejmujących:

  • Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 442 „Dolina Stradomki” – obszar najwyższej (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) – gdzie należy dążyć do wprowadzenia zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ze zbiorczym systemem oczyszczania ścieków,
  • Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych IBŁ (Iwkowa – Bochnia – Łapanów) – objęty szczególną ochroną sanitarną i nakazem sukcesywnego wprowadzania urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków celem likwidacji lokalnych ognisk zanieczyszczeń.

Z uwagi na ochronę zbiorników wód podziemnych na całym terenie gminy obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do ziemi (nawet po oczyszczeniu). Możliwe jest jedynie odprowadzanie ścieków po oczyszczeniu jedynie do wód płynących. Z uwagi na ograniczoną liczbę cieków płynących, w tym znaczną część okresowych, zastosowanie na szerszą skalę przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków nie może być brane pod uwagę. Inne rozwiązania wymagają budowy (rozbudowy) zbiorczych oczyszczalni. Stąd też projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kobylcu praktycznie nie posiada alternatywnych rozwiązań.

 

Modernizacja oczyszczalni była zadaniem niezwykle pilnym. Samorząd łapanowski chce bowiem kontynuować kanalizację gminy. Szczególnie jej północną część.

Nowy zbiornik, o pojemności trzystu metrów sześciennych (taki sam jak ten funkcjonujący w tej chwili) jest już prawie gotowy. Wykonanie tej części inwestycji było zdaniem fachowców najtrudniejsze. Gminie zależy na szybkim zakończeniu tej budowy.

 

 

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie październik – grudzień 2006 r.

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie styczeń – marzec 2007 r.

 

Przebieg realizacji inwestycji w okresie kwiecień – czerwiec 2007 r.

 

 

 

Powrót