Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Sprzedaż w trybie przetargu publicznego Magirus Deutz

19.04.2023 - Jarosław Nowojowski

Wójt Gminy Łapanów ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu  8.05.2023r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Łapanów,  pok. nr 17 , 32-740 Łapanów 34.

3.  Przedmiot przetargu publicznego:

Specjalny samochód pożarniczy

Marka i typ : Magirus Deutz

Ilość – 1 szt

Nr rejestracyjny: KBC22WK

Rok produkcji: 1978

Samochód użytkowany  przez OSP Zbydniów

Stan drogomierza : 25489 km

Silnik –  zapłon samoczynny

Napęd : 4×4 , skrzynia biegów manualna

Moc silnika:  175 KM

Dane uzupełniające:

Aktualne badanie techniczne,  zbiornik wodny 2500 l.

Cena wywoławcza pojazdu :

–  12.000,00 zł , słownie: dwanaście tysięcy  złotych brutto ( w tym 23% VAT).

 

 

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Samochód można oglądać w OSP Zbydniów.

Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży są:

– Pan Zbigniew Hejmo – Prezes OSP Zbydniów,  tel. 665607056

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

– Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

– dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do  Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, dziennik podawczy, pok. nr 5  do dnia  8.05.2023r. do godz. 9.00 z dopiskiem na kopercie ; „ Oferta na zakup samochodu Magirus Deutz nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 8.05.2023r.”

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Informacje dodatkowe

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch  Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Sprzedający  zawrze z Nabywcą umowę kupna- sprzedaży na piśmie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w umowie , nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek wskazany w umowie sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.

 

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy

Łapanów – Wiesław Węglarz,  tel. 14 684 85 23.

 

Łapanów, dnia 18 kwietnia 2023r.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce