Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

STOP WAŁĘSAJĄCYM SIĘ PSOM

24.09.2020 - Grzegorz Statek

W związku z licznymi skargami mieszkańców na pogryzienia oraz niszczenie mienia przez wałęsające się psy z terenu naszej gminy, Urząd Gminy Łapanów zwraca się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 poz. 638 z późn, zm.)  zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa. Również  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów (Uchwała  Rady Gminy Łapanów nr XVII/105/16 z dnia 23.06.2016 r.) doprecyzowuje ww. zapis ustawy o informację, że obowiązkiem właściciela psa jest: stały i skuteczny nadzór, psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, a zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach zielonych  do tego przeznaczonych i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne oraz zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości. Może to mieć miejsce w sytuacji,  gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób  uniemożliwiający jej opuszczenie przez  psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza dzieci a także mienia prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

Nieprzestrzeganie powyżej wymienionych zasad będzie niezwłocznie zgłaszane na policję. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń § 1 i 2. „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany a w przypadku, gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Właściciele psów powinni mieć również świadomość, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art.431), w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Przypominamy również, iż właściciele mają ustawowy obowiązek zapewnić psu pomieszczenie chroniące je przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody oraz zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować odebraniem zwierzęcia, przekazaniem go do schroniska dla bezdomnych zwierząt a kosztami związanymi z leczeniem i utrzymaniem obciążany zostanie jego właściciel.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce