Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Szkody w uprawach rolnych

19.07.2021 - Grzegorz Statek

Szanowni Państwo, jeżeli w wyniku wczorajszej nawałnicy, tj. 18.07.2021 r. ponieśliście Państwo szkody w uprawach rolnych, informujemy że można składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy  o oszacowanie szkód  w uprawach rolnych i w gospodarstwach rolnych (budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, inwentarz żywy). Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego do ARiMR o  płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz jeżeli uprawy były ubezpieczone, kopię polisy ubezpieczeniowej. Wnioski należy złożyć do tut. urzędu w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia szkody. Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub pokój nr 2 urzędu.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego Kopia Kopia Zał. nr I.2-I.9- do wniosku rolnika-3
Załącznik nr I.1A i B-zbiorcze zestawienie z kilku gmin Pobierz Kopia Kopia Zał. nr I.1A i B- wykaz gruntów z wszystkich gmin na w których jest gospodarstwo rolne-2
Załącznik nr I- wniosek producenta rolnego  Zał.-nr-I-wniosek-rolnika Zał. nr I- wniosek rolnika

Oświadczenie oświadczenie-2

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce