Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 34, e-mail: ug@lapanow.pl, tel. 14 613-40-57
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Łapanów, jej organach i Urzędzie;
b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Łapanów, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność;
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Łapanów i Urzędu;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Łapanów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Łapanów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
– wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
–  przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,
7. Podanie danych jest dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 34 to: e-mail: iod@lapanow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

INFORMACJA O MONITORINGU

1. Urząd Gminy Łapanów informuje, że na terenie budynku Urzędu Gminy oraz w jego najbliższym otoczeniu prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, obywateli, ochrony mienia i zapewnienia porządku publicznego.

2. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów wymienionych w pkt 1 i przechowuje się przez okres dwóch tygodni.

3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt 2 uzyskane dane podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 34

·         Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

 

 

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce