Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Warunkowa przydatność wody do spożycia

21.02.2022 - Grzegorz Statek

DECYZJA  nr  18/22    

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), z § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 ust 1 lit c,  § 21 ust. 1 pkt 3, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2028) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/154/N/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 16 lutego 2022r. (data wpływu: 21 lutego 2022r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Zbydniów Wapniska)

STWIERDZA

1.    Warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącą
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

2.    Wartość parametru mętność nie może przekroczyć wartości 2 NTU.

3.    Okres utrzymania się przekroczenia nie może być dłuższy niż 30 dni.

        NAKAZUJE

1. Podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

2. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowany przez Wójta Gminy Łapanów.

3.  Przekazanie odbiorcom usług informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody
wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

4. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni wyników badań jakości wody w zakresie parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Decyzji w punktach 1-3 (nakazujących) na podstawie art. 108 KPA w związku
z przepisem art. 27 ust. 1 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Ustala termin wykonania punktu 4. (nakazującego) niniejszej decyzji
do dnia 4 marca 2022r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2022r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni została pobrana do badania próbka wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (Punkt poboru: Zbydniów Wapniska) w zakresie parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie Oddział w Tarnowie , ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów.

Na podstawie otrzymanego w dniu 21 lutego 2022r. sprawozdania z badania
nr LZT/W/154/N/2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził,
że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 punkt C tabela 2, lp. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętność, która wyniosła 1,4±0,2 NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU).

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust. 3, pkt 1 w/w Rozporządzenia, ponieważ woda do spożycia musi spełniać wymagania określone dla „parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia”, który w tabeli 2, lp. 6 określa najwyższe dopuszczalne wartości parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych.

Mętność wody może być wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząsteczek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Na podstawie §21 ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) PPIS w Bochni stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, określając jednocześnie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dopuszczalną wartość parametru mętność nie mogącą przekroczyć 2 NTU oraz ustalając maksymalny termin realizacji działań naprawczych do dnia 4 marca 2022r.

Zgodnie z §21 pkt 6 w/w Rozporządzenia: „W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia”.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiskach potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W dniu 21 lutego 2022r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni poinformował telefonicznie kierownika wodociągu o wyniku badania i stwierdzonym przekroczeniu oraz o jego obowiązkach wynikających z przepisów prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzję kierował    się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.

Tutejszy organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktów 1 – 3 decyzji to jest podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa do stanu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do skutecznego poinformowania odbiorców wody o jej warunkowej przydatności do spożycia albowiem jest to konieczne do zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów.  Na podstawie art. 10 §2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce