Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt Gminy Łapanów ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

22.11.2022 - Jarosław Nowojowski

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

 

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu  05.12.2022r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Łapanów,  pok. nr 17 , 32-740 Łapanów 34.

3.  Przedmiot przetargu publicznego:

Specjalny samochód pożarniczy

Marka i typ : Magirus Deutz

Ilość – 1 szt

Nr rejestracyjny: KBC22WK

Rok produkcji: 1978

Samochód użytkowany  przez OSP Zbydniów

Stan drogomierza : 25489 km

Silnik –  zapłon samoczynny

Napęd : 4×4 , skrzynia biegów manualna

Moc silnika:  175 KM

Dane uzupełniające:

Aktualne badanie techniczne,  zbiornik wodny 2500 l.

Cena wywoławcza pojazdu :

–  27.798,00 zł , słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem  złotych brutto ( w tym 23% VAT).

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Samochód można oglądać w OSP Zbydniów.

Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży są:

– Pan Zbigniew Hejmo – Prezes OSP Zbydniów,  tel. 665607056

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. :

– wadium  na samochód Magirus Deutz  wynosi : 2.780,00 zł słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych  00/100, które należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, nazwa banku : Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie  Oddział w Łapanowie  nr rachunku :  14 8591 0007 0120 0000 0026 0001 najpóźniej do dnia  02.12.2022r. ( liczy się data wpływu wadium na rachunek Urzędu Gminy Łapanów). Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

2) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

– Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

– dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do  Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, dziennik podawczy, pok. nr 5  do dnia  05.12.2022r. do godz. 9.00 z dopiskiem na kopercie ; „ Oferta na zakup samochodu Magirus Deutz nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 05.12.2022r.”

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Informacje dodatkowe

Wpłata wadium oznacza przyjęcie i akceptację warunków udziału w przetargu opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch  Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Sprzedający  zawrze z Nabywcą umowę kupna- sprzedaży na piśmie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w umowie , nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek wskazany w umowie sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie do 7 dni  odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez  Nabywcę, zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi,  w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny uchyli się od  zawarcia umowy sprzedaży.

 

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy

Łapanów – Wiesław Węglarz,  tel. 14 684 85 23.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce