Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wygaśnięcie decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia

30.09.2022 - Grzegorz Statek

D E C Y Z J A  Nr 130/22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) art. 162 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej dnia 26 września 2022r.  z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (data wpływu: 30.09.2022r.), sprawozdanie nr 17/Z/2022 (punkt poboru: kran – łazienka – Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów)

STWIERDZA

wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 124/22 z dnia 23 września 2022r., znak: NHK.9020.01.10.27.2022 stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie otrzymanego w dniu 23 września 2022r. sprawozdania nr LW/3425/N/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 20 września 2022r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: kran – Budynek Gminnego Zakładu Komunalnego, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 punkt D tabela 1, lp. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru:

·           Trichlorometan (chloroform), który wyniósł 0,036±0,004 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).

W związku z powyższym dnia 23 września 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 124/22, znak: NHK.9020.01.10.27.2022 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa, pod warunkiem, że wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nie może przekroczyć wartości 0,036 mg/l.

W dniu 26 września 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni otrzymał pismo od Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu, z którego wynikało, że podjęto działania naprawcze tj. skorygowanie ilości podawanych środków dezynfekcyjnych poprzez zmniejszenie ilości podawanego podchlorynu sodowego do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej, dezynfekowanie wody poprzez dozowanie do wody dwutlenku chloru oraz przy użyciu lampy UV, monitorowanie poziomu nasycenia wody dwutlenkiem chloru oraz badanie stężenia chloru wolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego uzdatnianej wody, częściowe opróżnienie zbiornika uzdatnionej wody na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej i uzupełnienie go o nową uzdatnioną wodę oraz płukanie sieci wodociągowej.

W dniu 30 września 2022r. do tut. Organu wpłynęło pismo z dnia 30 września 2022r., w którym właściciel wodociągu przedłożył sprawozdanie nr 17/Z/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 26 września 2022r. (punkt poboru: kran – łazienka – Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów). Z powyższego sprawozdania wynika, że jakość wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonego parametru, tj. Trichlorometan (chloroform), nie budzi zastrzeżeń, tj. wartość parametru Trichlorometanu (chloroformu) wyniosła 0,026±0,004 mg/l (dopuszczalna wartość 0,030 mg/l). Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia   wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym, jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce