Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

28.12.2022 - Grzegorz Statek

W związku z inflacją i wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, konieczna jest zmiana stawek opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami. W dniu 24 listopada 2022 r. Rada Gminy Łapanów podjęła uchwałę Nr L/301/2022  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z ww. uchwałą od 1 stycznia 2023 r. opłaty wynosić będą:

–33,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której brak jest kompostownika,
–28,00 zł od osoby, gdy na nieruchomości kompostowane są bioodpady,
– 66,00 zł od osoby, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. (W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując stawkę opłaty podwyższonej.)

Terminy płatności:

I kwartał    do 20 marca
II kwartał   do 20 czerwca
III kwartał  do 20 września
IV kwartał  do 15 listopada

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w deklaracji. Wraz z zawiadomieniem właściciele nieruchomości otrzymają kody kreskowe na worki. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Odbiór elektroodpadów i opon: zbiórka elektroodpadów i opon* w 2023 roku odbędzie się: 29 marca 2023 r. oraz 22 sierpnia 2023 r. w godzinach 7:00-18:00 na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu – Kobylec 64. Odpady te nie będą odbierane podczas zbiórki gabarytów sprzed posesji.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

W zamian za uiszczoną przez Właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PSZOK nieodpłatnie przyjmuje:

Bez limitu: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metale, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, odpady niebezpieczne,

Z limitami: 4 opony* (samochody osobowe, motocykle, rowery) z nieruchomości w ciągu roku i 200 kg odpadów remontowo – budowlanych z nieruchomości na rok.

*Łączna ilość opon przekazywanych do PSZOK i GZK wynosi 8 sztuk/gospodarstwo/rok

PSZOK znajduje się w siedzibie firmy EKOMBUD przy ul. Krzyżanowickiej 68 w Bochni, kontakt: tel. 600 600 541, e-mail odpady@ekombud.pl Godziny otwarcia: 7:00-15:00 pn/wt.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce