Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XXX Sesja Rady Gminy

27.10.2017 - Tomek Banaszek
XXX Sesja Rady Gminy

W dniu 26 października 2017 r. w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXX Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji zebrani zapoznali się z informacją o działalności międzysesyjnej komisji. Następnie radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały w następujących sprawach:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,
 2. określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2018 r.,
 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2018 r.,
 4. zmiany zał. nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów,
 5. zmiany uchwały Nr XL/306/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Cichawka, Grabie, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów,
 6. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów,
 7. zmiany Uchwały Nr XIX/130/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Łapanów,
 8. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów,
 9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 10. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

  Kolejnym punktem Sesji była informacja o stanie oświaty za 2016/2017 r., a także informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Na zakończenie wójt Robert Roj poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej oraz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce