Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zakończenie modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Chrostowej

27.10.2022 - Grzegorz Statek

We wrześniu zakończono realizację inwestycji pn: „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w gminie Łapanów” – rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w msc. Chrostowa oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Chrostowa. Inwestycja realizowana była w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Celem operacji była: Poprawa warunków życia mieszkańców całej gminy Łapanów poprzez przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w Chrostowej oraz poprawa środowiska naturalnego poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Chrostowej a przede wszystkim doprowadzenie jakości wody uzdatnionej, m.in. wartości „mętność” produkowanej wody do wymagań rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych. W ramach inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody wykonano:
– wymianę 5 szt. przepustnic z napędami pneumatycznymi oraz montaż sondy mętności na ujęciu wody,
– wymianę 2 szt. pomp w przepompowni głównej wraz z rurociągami tłocznymi i armaturą oraz montaż sondy hydrostatycznej,
– montaż mieszadeł wolnoobrotowych w hydrocyklonach,
– montaż zestawu dozującego flokulant,
– naprawa ścian osadników pokoagulacyjnych,
– montaż osadników lamelowych oraz zgarniaczy osadu w osadnikach pokoagulacyjnych,
– montaż pomp osadu w osadnikach pokoagulacyjnych,
– przykrycie osadników pokoagulacyjnych konstrukcją namiotową,
– wymiana pomp przewałowych wraz z orurowaniem i niezbędnym osprzętem w studni pośredniej wody sklarowanej,
– wymianę złóż filtracyjnych w istniejących filtrach,
– wymianę ozaworowania filtrów z przepustnic ręcznych na przepustnice z napędem pneumatycznym,
– montaż przepływomierzy na każdym ciągu filtracyjnym z możliwością regulacji przepływu,
– przykrycie istniejących kanałów technologicznych kratami tworzywowymi – krytymi z wykończeniem antypoślizgowym,
– wymiana pompy płucznej,
– wydzielenie pomieszczenia chemicznego na generator dwutlenku chloru,
– przebudowa zbiornika popłuczyn na zagęszczacz osadów popłucznych i pokoagulacyjnych
– budowa dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności 300 m3 wraz z niezbędnymi rurociągami technologicznymi i miedzyobiektowymi,
– wykonanie automatyki i wizualizacji pracy stacji.

W ramach inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków wykonano:
– przebudowę istniejącej kraty ręcznej,
– przebudowę istniejącego osadnika Imhoffa na zbiornik uśredniający,
– budowę pompowni ścieków,
– budowę studni rozprężającej,
– budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem złoża obrotowego.

Inwestycja realizowana była w trybie „zaprojektuj-wybuduj” przez Firmę SANTEX Kazimierz Czapka. Całość inwestycji kosztowała 4 612 698,00 zł. Dotacja z PROW – 1 914 347,00 zł. Dotacja z RFIL – 1 783 659,48 zł.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce