Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25.11.2019 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  28 listopada 2019 r., o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XVI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmiany uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 RG Łapanów z dnia 14 marca 2019 r.,

2/ określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2020 r.,

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów      na 2020 r.

4/ zmiany Uchwały nr XVIII/120/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie             wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów,

5/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i      Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.,

6/ Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz   innymi             podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok   2020,

7/ ustalenia ryczałtowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla       nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych   nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

8/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami      komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania   deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

9/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów     komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych           odpadów,

10/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie    odpadami             komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów i wysokości       wynagrodzenia za inkaso,

11/ określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.

6. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) Celina Jacewicz

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce