Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Łapanów

08.10.2018 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 11 października (czwartek) 2018 r. o godz. 11:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

            3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,

            2/ uchwalenia Statutu Gminy Łapanów,

            3/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Łapanów na lata   2018-2021,

            4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań w 2017 roku, określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla Gminy Łapanów na lata 2015 -2021.

5.Informacja o stanie oświaty za 2017/2018.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.

8. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce