Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Łapanów

23.12.2019 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 grudnia 2019 r., o godz. 14:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XVII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

2/ uchwalenia Budżetu Gminy na 2020 r.,

3/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4/ rozpatrzenia petycji,

5/ uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w

latach 2020 – 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy,

6/ określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy

Łapanów,

7/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.

8/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łapanów na rok szkolny

2019/2020

9/ planu pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce