Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Łapanów

23.02.2018 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 01 marca (czwartek) 2018 r. o godz. 9:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

1.Otwarcie Sesji:

             1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,

            3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

           1/ Programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami,

          2/ dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat i doskonalenie nauczycieli w roku 2018,

          3/ ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku     kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów,

         4/ podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

           5/ zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września    2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A.

5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Bibliotek.

6. Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

7. Informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łapanów
(-) Ryszard Kaczmarczyk

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce