Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zapytanie ofertowe GOPS

10.12.2019 - Mirosław Drożdż

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty  o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie ,,zapytania o cenę” na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie w miejscu ich zamieszkania.

 

 

I.  Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-740 Łapanów 36

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych   na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie w miejscu ich zamieszkania.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
Ø Zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym

Ø Dostarczenie ciepłego posiłku lub wszystkich posiłków

Ø Przygotowanie śniadania

Ø Pomoc przy spożywaniu posiłków

Ø Utrzymanie   w   czystości   naczyń   stołowych,    kuchennych   i    innego   sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu

Ø Utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych

Ø Pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego

Ø Dbanie o czystość bielizny pościelowej i ciężkiej odzieży podopiecznego (oddanie do pralni)

Ø Palenie w piecu i przynoszenie węgla

Ø Utrzymywanie    czystości    w    pomieszczeniach    użytkowanych    przez    osobę korzystającą z pomocy:

–        wykonywanie bieżących porządków

–        mycie okien (raz na 3 miesiące)

Ø  Zamawianie   wizyt   lekarskich,   kontakt   z   lekarzem   w   sprawach   dotyczących podopiecznego, realizacja recept

Ø  Organizowanie spacerów

Ø  Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań

–        dostarczanie prasy, książek

–        dostarczanie filmów, kaset itp.

–        zachęcanie do zajęć hobbistycznych

–        organizowanie kontaktów sąsiedzkich

Ø  Załatwianie spraw urzędowych

–        zapłacenie czynszu

–        płacenie mediów

–        wyrabianie dokumentów

Ø  Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy

 

III. Warunki realizacji zamówienia:

Szacunkowa liczba godzin wynosi :
– usługi opiekuńcze ok.  4800  godz. (400 x 12 m-cy)

Ilość godzin może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część w/w godzin będzie realizowana.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmiany ilości godzin przedmiotu zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia.

Należna kwota za zrealizowane usługi będzie przekazywana na konto Wykonawcy w sposób bezgotówkowy

Zakres świadczonej pomocy przy usługach opiekuńczych, ustalany będzie indywidualnie dla każdego podopiecznego, na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.
Podstawą wykonania usługi jest pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego określające zakres świadczonych usług u podopiecznego,  ich ilość,  % odpłatności, oraz miejsce zamieszkania osoby której usługi dotyczą.
Cena  jednej godziny w/w usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Godzina ( zegarowa) usługi liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w domu z klientem, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.

Cenę należy podać na podstawie własnej kalkulacji stawki godzinowej,  na usługi opiekuńcze i po uwzględnieniu ewentualnych upustów. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna wynikać z wymagań zawartych w ofercie, wyliczona cena oferty nie będzie waloryzowana przez okres trwania umowy.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą spełnić następujące warunki:

1)      posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2)      posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia

Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia wykonawca przedstawi informację zawierającą wykonanie tożsamych usług w 2019  roku w ilości co najmniej 2400 godzin ( zał nr.3)

3)      dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  w postępowaniu należy złożyć stosowne oświadczenia (zał. nr.2)

 

VI. Sposób przygotowania i składania oferty:

1. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

b) stosowne pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

d) w przypadku, gdy ofertę składa podmiot gospodarczy – aktualny wpis do rejestru

e) oświadczenia Wykonawcy – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

f) informację na temat doświadczenia Wykonawcy w przedmiocie zamówienia (zał. nr 3)

2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mbolak.gops@lapanow.pl lub w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „świadczenie usług opiekuńczych w 2020”  za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

32-740 Łapanów 36

w terminie do dnia 28 grudnia 2019 roku do godz. 13.00

3. Dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub w przypadku odpowiedzi drogą elektroniczną skanu dokumentów.

4. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni od dnia złożenia oferty.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia, jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

10. W przypadku przesłania dokumentów skanowanych , po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów w oryginale.

11. Zamawiający odrzuca ofertę:

–        w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu

–        w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem

–        w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia: PLN

 

VII. Kryteria wyboru ofert:

1.   Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Głównym kryterium będzie cena.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

  • niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy
  • otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego
  • po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

 

IX. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami; Małgorzata Bolak – kierownik GOPS Łapanów

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce