Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 27.06.2024 r.

24.06.2024 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 609 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu
27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję III Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Raport o stanie Gminy Łapanów za 2023 rok.

1)    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Łapanów za 2023 rok.

2)    Debata nad Raportem o stanie Gminy Łapanów za 2023 rok.

3)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łapanów wotum zaufania.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu:

1)    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łapanów za 2023 rok.

2)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3)    Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia 2023 r.

4)    Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania budżetowego za rok 2023 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

5)    Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łapanów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2023 r.;

2)    udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok 2023;

3)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Łapanów na rok 2024;

4)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej;

6)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wolica;

7)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tarnawa.

6.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

8.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

9.    Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Robert Pietraś

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce