Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LXII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 30.11.2023 r.

24.11.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.    Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;

2)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łapanów a inną jednostką samorządu terytorialnego i organem prowadzącym szkołę, dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP;

3)    „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenów położonych w miejscowościach Chrostowa, Łapanów, Sobolów, Tarnawa oraz Ubrzeż”;

4)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na lata 2024 – 2026;

5)    wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych;

6)    zobowiązania Wójta Gminy Łapanów do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

7)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

8)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

9)    wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości dotychczasowemu najemcy;

10) zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;

11) określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na terenie gminy Łapanów;

12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów;

13) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Łapanów na rok 2024.

4.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych według stanu na dzień 31.12.2022 r.

5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8.    Wolne wnioski i informacje.

9.    Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
mgr Celina Jacewicz

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce