Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LXIII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 27.12.2023 r.

21.12.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.    Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

2)    określenia zasad dokonywania zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

3)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2024 – 2028;

4)    zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Łapanów w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

5)    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;

6)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

7)    Budżetu Gminy Łapanów na 2024 r.;

8)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

9)    planu pracy Rady Gminy Łapanów.

4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

6.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7.    Wolne wnioski i informacje.

8.    Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
mgr Celina Jacewicz

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce