Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 24.11.2022 r.

18.11.2022 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję L Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:
1)     stwierdzenie prawomocności obrad,
2)     przedstawienie porządku obrad,
3)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 43/2 w miejscowości Boczów;
2) Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;
3) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.;
4) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
5) określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na terenie gminy Łapanów;
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów;
7) obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Łapanów na rok 2023;
8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Łapanów;
10)  określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych według stanu na dzień 31.12.2021 r.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
8. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.
9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce