Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 29.09.2022 r.

23.09.2022 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)     stwierdzenie prawomocności obrad,

2)     przedstawienie porządku obrad,

3)     przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.;

2)     zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3)     sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Chrostowa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 115/3;

4)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5)     określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów;

6)     zmiany Uchwały Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów;

7)     zmiany Uchwały Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów;

8)     wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Kobylec, gmina Łapanów.

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce