Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XLV Sesji Rady Gminy Łapanów

22.06.2022 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Raport o stanie Gminy Łapanów za 2021 r.

1)    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Łapanów za 2021 r.

2)    Debata nad Raportem o stanie Gminy Łapanów za 2021 r.

3)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łapanów wotum zaufania.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu:

1)    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia 2021r.

2)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3)    Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2021 rok przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia Gminy Łapanów za rok 2021.

4)    Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania budżetowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

5)    Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łapanów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2021 r.;

2)    udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok 2021;

3)    przekazania skargi według właściwości Wójtowi Gminy Łapanów;

4)   zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.;

5)   zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

6)   wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Łapanów do gminnego zasobu nieruchomości;

7)   zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach Kobylec oraz Łapanów”;

8)   zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Brzezowa, Cichawka, Grabie, Kobylec, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów”;

9)   ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łapanów na rok szkolny 2022/2023;

10) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łapanów na cele niezwiązane budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.

7.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce