Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

06.10.2016 - Agnieszka Wojcieszek
Szanowny Mieszkańcu Gminy Łapanów. Masz oto najlepszą okazję, by powiedzieć nam, co Twoim zdaniem trzeba pilnie zrobić w Twojej miejscowości, by żyło się w niej lepiej i by znikały z niej miejsca szczególnie zaniedbane. Nasza Gmina sporządza program rewitalizacji. Pieniądze na jego realizację będzie starała się pozyskać z programów unijnych. To wyjątkowa okazja i nie wolno jej zmarnować. Program powstaje w oparciu o uwagi i propozycje Mieszkańców, organizacji, samorządu i specjalistów. Zależy nam, by wypowiedziało się jak najwięcej osób. Dlatego prosimy o pobranie i wypełnienie załączonej ankiety.
Wypełnioną ankietę można przesłać drogą mailową na adres: ug@lapanow.pl, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, złożyć osobiście: pokój nr 5. Ankietę można również wziąć z Urzędu Gminy,  Ośrodka Pomocy Społecznej lub wypełnić ją na miejscu. Zajmie to zaledwie 5-10 minut.
ANKIETA REWITALIZACYJNA .pdf

ANKIETA REWITALIZACYJNA .doc

Jak postrzegasz gminę? Włącz się w prace nad Programem Rewitalizacji Gmina Łapanów przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Nowy okres programowania, na nowo zdefiniował i określił znaczenie rewitalizacji. Rozumiana jest ona jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów o wzmożonej koncentracji problemów, a więc ubóstwa, bezrobocia, przestępczości, niskiej aktywności społecznej i gospodarczej.
Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020 podjęto decyzję, aby przystąpić do opracowania Programu. Jest on niezbędnym elementem, aby w przyszłości móc aplikować o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Na podstawie tego dokumentu Gmina będzie planować zadania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie skali problemów (społecznych, gospodarczych i przestrzennych).
Jak będzie wyglądała praca nad Gminnym Programem Rewitalizacji?
Pierwszym krokiem jest dokonanie szczegółowej analizy i diagnozy naszej gminy, pod kątem występowania stanów kryzysowych. Celem przeprowadzonych badań będzie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji (obejmującego, zgodnie z ustawą, maksymalnie 20% powierzchni gmin i zamieszkałego przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy).  Na każdym z prowadzonych etapów władze gminy planują prowadzenie konsultacji społecznych polegających na organizowaniu spotkań, badań ankietowych, zbieraniu uwag do opracowanych projektów dokumentów.  Osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów zainteresowanych rozwojem obszaru całej gminy będą mogli zgłosić propozycje własnych projektów, do realizacji w ramach rewitalizacji. Udział społeczności lokalnej jest dla nas bardzo ważnym elementem, ponieważ działania w nim zaplanowane mają służyć poprawie warunków życia. Ostatecznie w Programie zostaną uwzględnione takie działania, które będą wynikać z uzyskanych danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych od Państwa.
Jak, już teraz włączyć się w prace nad nowym Programem?
Rewitalizacja ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup mieszkańców, dlatego Państwa opinie są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do wyznaczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych w Gminie Łapanów. Wyniki badań będą ważnym źródłem danych podczas tworzenia dokumentu, dlatego też prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Gwarantujemy Państwu pełną anonimowość – wyniki ankiety będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień.
Liczymy, że  wskażecie nam Państwo także zupełnie nowe potrzeby i ciekawe pomysły na ich zaspokojenie.
Rodzi się jeszcze pytanie, dlaczego mówiąc o „rewitalizacji” (rozumianej jako „ożywienie gospodarcze i społeczne”), prosimy wskazanie obszarów i tematów problemowych. Wynika to z zasady, którą kierują się instytucje Unii Europejskiej, przydzielające dotacje: jeżeli nie ma problemu, to nie ma przedsięwzięć i nie będzie pieniędzy.
Ankietę prosimy przesłać do dnia 14.10.2016 r.
Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Wójt Gminy Łapanów
/-/ mgr Robert Roj

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce