Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Bezdomne i zagubione zwierzęta domowe

ZWIERZĘTA BEZDOMNE

Apelujemy do mieszkańców Gminy Łapanów o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Ten problem przez ostatnie kilka lat znacznie nasilił się na terenie naszej gminy. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.
Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż część psów zgłaszanych do schroniska ma swoich opiekunów. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas grupy psów potrafią przebywać w pobliżu nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Taka sytuacja trwa nawet do dwóch tygodni. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe ich wyłapywanie oczywiście pod warunkiem, że nie są one ranne lub agresywne.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właściciela?

W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom policji, którzy mają prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Referatu Rolnictwa, Turystyki i Promocji Urzędu Gminy Łapanów. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 6848512, lub osobiście w siedzibie Urzędu – pok. 2. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Nowym Wiśniczu, tel. 997
Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji należy podać:

miejsce przebywania zwierzęcia,
opis zwierzęcia
nr telefonu kontaktowego.

Gmina Łapanów ma zawartą umowę (na rok 2022) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowania i opiekę weterynaryjną w:

Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Borku, które prowadzi Fundacja Straż Ochrony Praw Zwierząt,
Borek 350, gmina Rzezawa
tel. 531789410

http://www.strazobronyprawzwierzat.pl/

https://www.facebook.com/schroniskoadopcjepsow/

schroniskoborek350@gmail.com

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska – najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.

http://www.strazobronyprawzwierzat.pl/index.php?p=1_183_adopcje

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT

Zgodnie z § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów, osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązane są do:

  1. sprawowania właściwej opieki nad nimi, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru,
  2. wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne lub zagrażających otoczeniu dodatkowo w kagańcu. Zwolnienia psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem,
  3. nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci, do sklepów i obiektów użyteczności publicznej, a także do lokali, w których zarządca wprowadził taki zakaz; zakaz ten nie dotyczy psów przewodników,
  4. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach, itp,
  5. zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa, a w przypadku gadów, płazów i owadów zabezpieczenia pomieszczeń przed ich wydostaniem się na zewnątrz.
  6. systematyczne szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt.
  7. uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Łapanów na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.


OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT

Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.) „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust. 1A w/w ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku podlega karze grzywny”.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce