Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Decyzja Sanepidu w Bochni

30.07.2020 - Grzegorz Statek

DECYZJA nr  3875/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz po rozpatrzeniu wniosku kierownika  Gminnego Zakładu Komunalnego Kobylec 64A zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa z dnia 23 lipca 2020r. (data wpływu: 23 lipca 2020r.)

zmienia:

decyzję z dnia 23 czerwca 2020r., znak: NHK-430-01-10-10/20 (nr 3299/20) w ten sposób,  że uchyla punkt 4 decyzji o treści: „Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni pozytywny wynik badań jakości wody w zakresie parametrów grupy A  ( oraz glin) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)”, w terminie do dnia 23 lipca 2020r.

i nadaje brzmienie:

punkt 4 decyzji o treści: „Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni pozytywny wynik badań jakości wody w zakresie parametrów grupy A ( oraz glin) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)”, w terminie do dnia 31 października 2020r.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/683/N/2020 z dnia 23 czerwca 2020r., próby wody pobranej dnia 22 czerwca 2020r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni i stwierdzeniu przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości parametru:

– mętność, która wyniosła 11 NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU),

– barwa, która wyniosła 20 mg Pt/l (wartość dopuszczalna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość tego parametru w kranie konsumenta do 15 mg Pt/l),

– zapach, nieakceptowalny (wartość dopuszczalna: akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian)

wydał decyzję nr 3299/20 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

W dniu 01 lipca 2020r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni wpłynęło pismo kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego informujące o podjętych oraz o planowanych działaniach naprawczych.

Z treści pisma wynika, że w dniach:

23-28 czerwca 2020r. całodobowo kontrolowano pracę SUW,

24-26 czerwca 2020r. mycie, czyszczenie i płukanie filtrów SUW,

23-30 czerwca 2020r. płukanie sieci wodociągowej, a na 17 lipca 2020r. zaplanowano pobór próbki wody do badania.

W dniu 23 lipca 2020r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni wpłynęło pismo znak: GZK/134/2020 z dnia 23 lipca 2020r., w którym kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego poinformował, że wykonano zaplanowane działania naprawcze w związku z kwestionowanym wynikiem badania jakości wody.   W dniu 17 lipca 2020r. pobrano próbki wody z trzech punktów rozmieszczonych na sieci wodociągowej ( SUW Chrostowa, budynek GZK Kobylec 64A i z budynku Urzędu Gminy w Łapanowie).

Po przeanalizowaniu sprawozdań z powyższych punktów poboru  stwierdza się, że w zakresie parametru barwy i zapachu jakość wody po działaniach naprawczych jakość wody do spożycia spełnia wymagania, natomiast w zakresie wartość parametru mętność przedstawia  się następująco:

1.     Sprawozdanie z badań nr 1389/Z/2020 z dnia 20.07.2020r.– budynek Gminnego Zakładu Komunalnego Kobylec 64A mętność wynosi 1,2 NTU,

2.     Sprawozdanie z badań nr 1390/Z/2020 z dnia 20.07.2020r.– budynek Urzędu Gminy Łapanów mętność wynosi 1,9 NTU,

3.     Sprawozdanie z badań nr 1391/Z/2020 z dnia 20.07.2020r.– budynek Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej mętność wynosi 1,3 NTU,

Z treści pisma wynika, że Gmina Łapanów w listopadzie 2019r. złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów. W najbliższym czasie zostanie rozpisany przetarg na wykonanie modernizacji procesu uzdatniania, którego prace mają  zakończyć się do 31 października 2020r.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego pisma oraz całości dokumentacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni uznał, że argumenty powołane w piśmie zasługują na uwzględnienie i postanowił uchylić decyzję z dnia 23 czerwca 2020r., znak: NHK-430-01-10-10/20 (nr 3299/20) w zakresie punktu 4 i orzec jak na wstępie.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, iż nie wykonanie pkt 4 przedmiotowej decyzji w ustalonym terminie skutkować będzie wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w stosunku do Strony.

Mając na uwadze powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak w sentencji.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do czasu wykonania zarządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu. O wszelkich nieprawidłowościach w zakresie jakości wody do spożycia na obiekcie należy na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce