Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Dofinansowanie do Instalacji OZE

23.01.2024 - Grzegorz Statek

Szanowni mieszkańcy.

Informujemy, że Gmina Łapanów przystępuje do projektu realizowanego w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.

W ramach naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że po stronie mieszkańca będzie obowiązywał wkład własny w wysokości 10 % oraz 8 % VAT.

1.     Ogólne informacje o projekcie:

·        Zamontowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

·        Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że na miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia elektryczna bądź energia cieplna wyprodukowana z zamontowanej w ramach projektu instalacji nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem Wnioskodawcy zobligowani są do posiadania oddzielnego licznika energii na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

·        Projekt będzie realizowany przez Gminę Łapanów jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2.

·        Gmina Łapanów dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej procedurze, wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, wytycznych, dokumentów programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.

2.     Na jakie instalacje można uzyskać dofinasowanie:

·        zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

·        zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

·        zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

·        zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału Wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

3.     Procedura zapisu:

·        Uzupełnić ankietę uczestnictwa dostępną na stronie Urzędu Gminy Łapanów (w załączeniu poniżej)

·        Podpisać umowę użyczenia nieruchomości na cele projektu w 2 egzemplarzach dostępną na stronie (w załączeniu poniżej)

·        Dostarczyć uzupełnioną ankietę uczestnictwa oraz umowę użyczenia do Urzędu Gminy Łapanów, pok. nr 16

·        Ankieta oraz umowa są również dostępne w Urzędzie Gminy Łapanów

Nieruchomości zakwalifikowane do projektu z listy podstawowej na dalszym etapie realizacji, będą musiały przejść weryfikację techniczną możliwości posadowienia wybranej instalacji co może wiązać się z dodatkowym kosztem po stronie mieszkańca.

4.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Składanie ankiety oraz podpisywanie umów użyczenia nieruchomości prowadzone będzie w terminie do  02.02.2024 r., w Urzędzie Gminy Łapanów  – pokój nr 16.

5.    Postanowienia końcowe:

·       Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety na jeden lokal mieszkalny wydzielony w Księdze Wieczystej – posiadający odrębny licznik, w którym Wnioskodawca wskazuje montaż wybranej instalacji.

·       Wnioskodawca musi być właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego, w którym będzie montowana instalacja i posiadać aktualny wpis do Księgi Wieczystej.

·       W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na warunki zawarte w umowie organizacyjno-finansowej.

·       Do projektu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Łapanów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp., na dzień złożenia wniosku.

·       Gmina Łapanów zastrzega sobie możliwość uwzględnienia priorytetowego wsparcia osób objętych ubóstwem energetycznym.

Ponadto informujemy, że mieszkańcy, którzy złożyli już do tej pory ankiety informacyjne oraz podpisali umowy z Firmą DOEKO dotyczące przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE, muszą obowiązkowo podpisać z Gminą Łapanów Umowę użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu. W przypadku, gdy mieszkaniec nie podpisze z Gminą umowy użyczenia nie będzie mógł brać udziału w projekcie.

Urząd w tej sprawie będzie kontaktował się z mieszkańcami drogą elektroniczną (e-mail) oraz poprzez wiadomość SMS/telefonicznie, w związku z tym prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce