Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

III Sesja Rady Gminy

17.12.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 13 grudnia 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się III Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu przez radnych protokołu z obrad poprzedniej sesji, radna Aneta Naruszewicz-Irzyk złożyła sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady.

Następnie miało miejsce podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany do budżetu Gminy na 2018 r.,
2/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
3/ określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
4/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
5/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Łapanów w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 –2023,
6/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Zbydniowie,
7/ zmiany uchwały nr XLIII/251/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Łapanów, konieczna była zmiana stawek opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami. W wyniku postępowania przetargowego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Łapanów w roku 2019” wybrano najkorzystniejszą ofertę, w której zaproponowana cena za usługi wynosi 953 000,00 zł. Stanowi to wzrost kosztów w stosunku do roku 2018 o 50,27 %.

Wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów według dotychczasowych stawek nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu. Stąd radni ustalili stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdego gospodarstwa domowego:

– 1 osobowego w wysokości 13,50 zł miesięcznie

– 2 osobowego w wysokości 27,00 zł miesięcznie

– 3 osobowego w wysokości 40,50 zł miesięcznie

– 4 osobowego i więcej w wysokości 54,00 zł miesięcznie

jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Jednocześnie ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdego gospodarstwa

domowego:

– 1 osobowego w wysokości 27,00 zł miesięcznie

– 2 osobowego w wysokości 54,00 zł miesięcznie

– 3 osobowego w wysokości 81,00 zł miesięcznie

– 4 osobowego i więcej w wysokości 108,00 zł miesięcznie

jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

W dalszej części Sesji wójt Andrzej Śliwa złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz poinformował o sposobie wykonania uchwał Rady. Następnie radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym przewodnicząca Celina Jacewicz odczytała odpowiedzi na interpelacje złożone podczas II Sesji Rady Gminy.

Na zakończenie w tzw. wolnych wnioskach sołtys Zbydniowa Zbigniew Hejmo oraz sołtys Łapanowa Stanisława Obrał poruszyli sprawy istotne dla mieszkańców tychże sołectw.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce