Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja dot. zagospodarowania odpadów komunalnych

02.07.2020 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów informuje, że w związku ze znacznym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 r. opłaty ponoszone przez mieszkańców gminy są niewystarczające na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami i dlatego Rada Gminy przyjęła w dniu 4 czerwca 2020 r. uchwałę Nr XXI/135/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zmieniona została metoda ustalania opłaty za odpady komunalne i naliczana będzie od każdej osoby zamieszkującej w budynku lub lokalu mieszkalnym a także stawka opłaty.

Zgodnie z ww. uchwałą od 1 lipca 2020 r. opłaty wynosić będą:

– 22,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której brak jest kompostownika

– 20,00 zł od osoby, gdy na nieruchomości kompostowane są bioodpady.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji w terminie do 10 sierpnia 2020 r. Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem poczty lub  za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niedopuszczalne jest składanie deklaracji pocztą e-mailową w postaci skanu deklaracji.

Harmonogram odbioru odpadów, terminy płatności i nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat pozostają bez zmian.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

– w Urzędzie Gminy Łapanów – pokój nr 16

– pod nr tel. 14 685 37 20

– e-mail: budownictwo@lapanow.pl

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce