Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy

26.10.2020 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 października 2020 r., o godz. 16:00  zwołuję online XXV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 08 kwietnia 2020 r.,

2/zmiany Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów,

3/zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jodłownik przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Jodłownik,

4/Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałaniu Narkomani na 2021 r.

4.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2021.

6.Informacja o stanie oświaty za 2019/2020 r.

7.Informacja o działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

8.Realizacja budżetu za I półrocze 2020 r.

9.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

10.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

12.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Celina Jacewicz – Przewodnicząca Rady Gminy

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce